Rezervační podmínky


 

Vysvětlení pojmů:

Objednatel – uživatel webového portálu, který zakoupil dárkový poukaz nehledě na to, zda jej využije osobně, nebo daruje jiné osobě

Obdarovaný – osoba, které byl poukaz darován

Zákazník – držitel poukazu, který jej opravňuje se účastnit zážitku a odebrat služby. Zákazník může být jak objednatel, tak obdarovaný

Vystavovatel – subjekt, jež poukaz vystavil. Prodejce dárkového poukazu může být odlišný od dodavatele služeb

Dodavatel – subjekt, jež dodává služby za pomoci pověřených osob, zaměstnanců či smluvních partnerů


Obecná pravidla

Zakoupení poukazu
Před samotným objednáním zážitku se Objednatel ujistí, že daný zážitek je svou povahou vhodný pro osobu, které je zážitek kupován. Vystavovatel poukazu není odpovědný za nevhodně zvolený dar a zprošťuje se odpovědnosti navracet Objednateli finanční plnění.

Komunikace s obdarovaným:
Kupuje-li Objednatel zážitek pro jinou osobu, dodá prostřednictvím elektronického formuláře Dodavateli kontaktní údaje na obdarovaného, přičemž určí termín, od kterého může Dodavatel s obdarovaným komunikovat za účelem domluvy oboustranně vhodného termínu dodání služeb.

Rezervace termínu:
Držitel poukazu (obdarovaný) je povinen:

  •  kontaktovat instruktora/Dodavatele zážitku s dostatečným předstihem před koncem platnosti poukazu, z důvodu domluvení oboustranně vhodného termínu, vždy však nejméně 14 dní před koncem platnosti poukazu.
  • během domlouvání vhodného termínu pro odebrání služby sdělit Instruktorovi/Dodavateli charakter služeb, které jsou obsahem voucheru (zejména typ, lokalita, časová náročnost, počet a druh volitelných příplatků); v opačném případě není zákazník oprávněn reklamovat dodané služby či jejich charakter a není oprávněn požadovat jakoukoliv kompenzaci za nedodané služby.
  • před zahájením Zážitku v den odebrání služeb informovat Instruktora/Dodavatele o charakteru služeb, které jsou obsahem voucheru (zejména typ, časová náročnost, počet a druh volitelných příplatků), v opačném případě není zákazník oprávněn reklamovat dodané služby či jejich charakter a není oprávněn požadovat jakoukoliv kompenzaci za nedodané služby.


Zrušení termínu:

Dojde-li ke zrušení termínu konání ze strany Dodavatele nebo instruktora, má zákazník právo službu odebrat v termínu náhradním, přičemž i náhradní termín je v rámci doby platnosti poukazu.

Řádný i náhradní termín musí vyhovovat oběma stranám.
Služba musí být odebrána během platnosti poukazu. Zákazník může požádat o prodloužení platnosti a to nejpozději do 30 dní od konce platnosti. Více v ceníku služeb.


Platnost poukazu:
Prodloužení doby platnosti poukazu nebo oživení již prošlého poukazu není ze strany držitele/objednatele poukazu nárokovatelné.
Vystavovatel poukazu není povinen žádosti vyhovět, přičemž důvody zamítnutí není povinen sdělit. Platnost poukazu není možné prodloužit například z těchto důvodů: časově omezené smlouvy s dodavateli/vlastníky pozemků, strojů, vůle či zaneprázdněnost instruktorů atp.
Vystavovatel může prodloužit platnost poukazu či oživit propadlý poukaz za předpokladu, kdy zákazník/držitel poukazu splní všechny podmínky požadované vystavovatelem.


Opozdilci:

Dodavatel má právo zahájit zážitek v domluvený čas bez ohledu na to, zda se všichni zákazníci dostavili. Z bezpečnostních důvodů nemají opozdilci nárok se účastnit sportovních/rizikových aktivit v takovém případě, kdy nebyli účastni po celou dobu proškolení. Opozdilci ztrácejí nárok na:

  • nahrazení části programu, na které nebyli účastni,
  • prodloužení zážitku,
  • jakoukoliv náhradu či kompenzaci, navrácení ceny nebo části ceny zážitku.


Účast, varianty zážitku a volitelné příplatky
Zákazník je povinen si před termínem konání prostudovat na webovém portále popis daného zážitku, který obsahuje zejména povinnou výbavu, podmínky, které musí účastník splňovat, místo srazu, možné varianty, příplatkové služby a jiné…
Cena za využití volitelných příplatků nebo služeb, které voucher neobsahuje, se řídí aktuálním popisem detailu zážitku a platného ceníku Dodavatele.


Privátní nebo veřejný typ zážitku:

Každý zákazník je plně zodpovědný za volbu typu objednané služby a v případě, kdy chce mít termín garantovaný, měl by volit zážitky privátní (soukromé). U soukromých zážitků si zákazník určuje vlastní privátní termín konání. Takový zážitek je Dodavatelem dodán bez ohledu na počet účastníků.


A. Pro zážitky bez předem vyhlášených termínů konání

Zpravidla se jedná o privátní (soukromé) zážitky/kurzy/tréninky.

Dohodne-li jednou zákazník s dodavatelem termín konání zážitku, považuje se tato dohoda za závaznou. Zákazník by takto domluvený termín neměl měnit či rušit.

U každého zážitku je uvedena lhůta, ve které může zákazník vycouvat z již stanoveného termínu konání, aniž by ztratil nárok na náhradní termín.
Zruší-li zákazník svou účast na již domluveném termínu mimo takovou lhůtu, poukaz (cena zážitku) bez nároku na náhradu propadá.
Zruší-li zákazník svou účast na již domluveném termínu ve lhůtě k tomu stanovené, má právo službu odebrat v náhradním termínu během platnosti poukazu.
Změna v čase zahájení/termínu konání ze strany zákazníka o více jak 30 minut téhož dne je považována za zrušení samotného termínu.

Dodavatel je oprávněn zrušit privátní termín konání pro vážné důvody, jako například, ne však výlučně: nemoc instruktora, porucha stroje, obsazenost sportoviště, místní omezení, nevhodné klimatické podmínky, vyšší moc, vládní nařízení…
V takovém případě má zákazník právo službu odebrat v náhradním termínu, který by měl být v souladu s platností poukazu. V případě zrušení již domluveného termínu ze strany Dodavatele není zákazník oprávněn od dodavatele požadovat jakékoliv náhrady či odškodnění za náklady spojené s rezervací dopravy či ubytování, ušlý zisk, promarněný čas cestováním, cestovní náhrady atp.


B. Pro zážitky s předem vyhlášenými termíny konání

Termín konání
Neodbavený držitel poukazu (zákazník) je povinen sám sledovat dostupné termíny hromadných (veřejných) kurzů na webu a služby odebrat v době platnosti poukazu.

Odstoupení od objednávky:
Zakoupí-li objednatel zážitek na předem daný termín, nemá dle zákona právo od smlouvy odstoupit ve 14 dnech od objednání. Dodavatel nemá ze zákona povinnost umožnit zákazníkovi změnu v termínu konání.

Komunikace s obdarovaným:
Zakoupil-li objednatel zážitek pro jinou osobu, dodá dodavateli kontakty na obdarovaného za účelem dodání služeb obdarovanému.
Dodavatel má možnost komunikovat se zákazníkem a informovat jej o podstatných věcech souvisejících s jeho účastí jen v takovém případě, kdy na takového zákazníka obdržel kontakt.

Rušení objednaného termínu:
Ví-li zákazník, že se nebude moci účastnit zážitku, je jeho povinností tuto skutečnost neprodleně Dodavateli nebo jeho zástupci oznámit.
Zruší-li zákazník svou účast na termínu zážitku ve lhůtě k tomu určené Dodavatelem, může dostat možnost službu odebrat v termínu náhradním. Výše uvedené je svobodná vůle Dodavatele, nikoliv jeho povinnost. Náhradní termín konání zvolí Dodavatel, nebude-li zákazníkovi vyhovovat, není Dodavatel povinný nabídnout další termín nebo poskytnout zákazníkovi jakoukoliv náhradu či refundaci.

Nedosažení minimálního počtu účastníků:
Dodavatel je oprávněn zrušit takový zážitek, u kterého nebyla splněna podmínka minimálního počtu účastníků (tato podmínka se aplikuje například u kurzu Via ferrat kdy musí být dosaženo například minimálně 6 účastníků).

Je-li termín konání zážitku zrušen z důvodů nízké účasti, má zákazník právo službu odebrat v náhradním termínu, který by měl proběhnout během doby platnosti poukazu. Zákazník není oprávněn od Dodavatele požadovat jakékoliv náhrady či odškodnění za náklady spojené s rezervací dopravy či ubytování, ušlý zisk, promarněný čas cestováním, cestovní náhrady atp.

Dodavatel je oprávněn zákazníkovi neposkytovat záruky a jistoty u těchto hromadných zážitků, jelikož se zážitky budou konat jen pokud bude splněna podmínka minimální účasti.
Hromadné zážitky při kterých se účastní větší počet navzájem neznajících se účastníků nejsou vhodné pro takové zákazníky, kteří potřebují mít při stanovování termínu 100% jistotu, že se zážitek bude v daném termínu konat.

Více info:  Často kladené otázkyObchodní podmínky a Vyloučení odpovědnosti