Rezervační podmínky


 

Vysvětlení pojmů:

Objednatel – uživatel webového portálu, který zakoupil dárkový poukaz nehledě na to, zda jej využije osobně, nebo daruje jiné osobě.

Obdarovaný – osoba, které byl darován poukaz.

Zákazník – držitel poukazu, který jej opravňuje se účastnit zážitku a odebrat služby.  Zákazník může být jak objednatel, tak obdarovaný. Zákazník

Dodavatel – vystavovatel poukazu objednaného na webovém portále www.sportcourses.cz, společnost SPORTKURZ s.r.o., jeho zaměstnanci, pověřené osoby či smluvní partneři

 

Obecná pravidla

Komunikace s obdarovaným:
Kupuje-li objednatel zážitek pro jinou osobu, dodá dodavateli kontaktní údaje na obdarovaného a určí termín, od kterého může dodavatel s obdarovaným komunikovat za účelem domluvy oboustranně vhodného termínu.


Zrušení termínu:

Dojde-li ke zrušení termínu konání ze strany dodavatele nebo trenéra, má zákazník právo službu odebrat v náhradním termínu v rámci platnosti poukazu.

Řádný i náhradní termín musí vyhovovat oběma stranám.
Služba musí být odebrána během platnosti poukazu. Zákazník může požádat o prodloužení platnosti o 60 dní a to nejpozději do 30 dní od konce platnosti. Poplatek za prodloužení je 600 Kč.


Opozdilci:

Dodavatel má právo zahájit zážitek v domluvený čas bez ohledu na to, zda se všichni zákazníci dostavili. Opozdilci nemají z bezpečnostních důvodů nárok se účastnit sportovních/rizikových aktivit v takovém případě, kdy nebyli účastni po celou dobu proškolení. Opozdilci ztrácejí nárok na jakoukoliv refundaci ceny zážitku.


Účast, varianty zážitku a volitelné příplatky
Zákazník je povinen si před termínem konání prostudovat na webovém portále popis daného zážitku, kde jsou zveřejněny zejména možné varianty, příplatkové služby, povinná výbava, podmínky, které musí účastník splňovat, místo srazu a jiné…
Cena za využité volitelných příplatků nebo služeb, které voucher neobsahuje, se řídí dle aktuálního detailu zážitku a platného ceníku dodavatele.

 

A. Pro zážitky bez předem vyhlášených termínů konání

Zpravidla se jedná o privátní (soukromé) zážitky/kurzy/tréninky.

Dohodne-li jednou zákazník s dodavatelem termín konání zážitku, považuje se tato dohoda za závaznou.
Zákazník by takto domluvený termín neměl měnit či rušit.

U každého zážitku je uvedena lhůta, ve které může zákazník vycouvat z již stanoveného termínu konání aniž by poukaz propadl.
Zruší-li zákazník svou účast na již domluveném termínu mimo takovou lhůtu, poukaz (cena zážitku) bez nároku na náhradu propadá.
Zruší-li zákazník svou účast na již domluveném termínu ve lhůtě k tomu stanovené, má právo službu odebrat v náhradním termínu během platnosti poukazu.
Změna v termínu konání ze strany zákazníka o více jak 30 minut téhož dne je považována za zrušení termínu domluveného.

Dodavatel je oprávněn zrušit privátní termín konání pro vážné důvody, jako například, ne však výlučně: nemoc trenéra, porucha na stroji, obsazenost sportoviště, místní omezení, nevhodné klimatické podmínky, vyšší moc…
V takovém případě má zákazník právo službu odebrat v náhradním termínu, který by měl být v souladu s platností poukazu. Zákazník není oprávněn od dodavatele požadovat jakékoliv náhrady či odškodnění za náklady spojené s rezervací dopravy či ubytování, ušlý zisk, promarněný čas cestováním, cestovní náhrady atp.

 

B. Pro zážitky s předem vyhlášenými termíny konání

Termín konání
Neodbavený držitel poukazu (zákazník) je povinen sám sledovat dostupné termíny hromadných (veřejných) kurzů na webu a služby odebrat v době platnosti poukazu.

Odstoupení od objednávky:
Zakoupí-li objednatel zážitek na předem daný termín, nemá dle zákona právo od smlouvy odstoupit ve 14 dnech od objednání. Dodavatel nemá ze zákona povinnost umožnit zákazníkovi změnu v termínu konání.

Komunikace s obdarovaným:
Zakoupil-li objednatel zážitek pro jinou osobu, dodá dodavateli kontakty na obdarovaného za účelem dodání služeb obdarovanému.
Dodavatel má možnost komunikovat se zákazníkem jen v takovém případě, kdy na zákazníka obdržel kontakt.

Rušení objednaného termínu:
Ví-li zákazník, že se nebude moci účastnit zážitku, je jeho povinností tuto skutečnost neprodleně oznámit dodavateli nebo jeho zástupci (trenér).
Zruší-li zákazník svou účast na termínu zážitku ve lhůtě k tomu určené dodavatelem, pak mu dodavatel může nabídnout službu odebrat v náhradním termínu. Výše uvedené je svobodná vůle dodavatele, nikoliv jeho povinnost.
V takovém případě dodavatel navrhne zákazníkovi náhradní termín konání.

Nedosažení minimálního počtu účastníků:
Dodavatel je oprávněn zrušit takový zážitek, u kterého nebyla splněna podmínka minimálního počtu účastníků (tato podmínka se aplikuje například u kurzu Via ferrat kdy musí být dosaženo například minimálně 6 účastníků).

Je-li termín konání zážitku zrušen z důvodů nízké účasti, má zákazník právo službu odebrat v náhradním termínu, který by měl proběhnout během platnosti poukazu. Zákazník není oprávněn od dodavatele požadovat jakékoliv náhrady či odškodnění za náklady spojené s rezervací dopravy či ubytování, ušlý zisk, promarněný čas cestováním, cestovní náhrady atp.

Dodavatel je oprávněn zákazníkovi neposkytovat záruky a jistoty u těchto hromadných zážitků, jelikož se zážitky budou konat jen pokud bude splněna podmínka minimální účasti.
Hromadné zážitky při kterých se účastní větší počet navzájem neznajících se účastníků nejsou vhodné pro takové zákazníky, kteří potřebují mít při stanovování termínu 100% jistotu, že se zážitek bude v daném termínu konat.

 

Privátní nebo veřejný typ zážitku:
Každý zákazník je plně zodpovědný za volbu typu objednané služby a v případě, kdy chce mít termín garantovaný, měl by volit zážitky privátní (soukromé). U soukromých zážitků si zákazník určuje vlastní privátní termín konání. Takový zážitek je dodavatelem dodán bez ohledu na počet účastníků. 

 

Více info v Často kladených otázkách, Obchodních podmínkách a Vyloučení odpovědnosti