Pravidla pro motoristické zážitky


Účastník i doprovod je povinen:

 • dorazit včas na smluvené místo srazu včetně veškerého povinného vybavení které bylo uvedeno v popisu daného zážitku na webu;
 • být vyspalý, odpočinutý v dobré kondici, mít na sobě vhodnou obuv a ošacení;
 • být fyzicky přítomen a věnovat plnou pozornost proškolení ohledně bezpečnosti a ovládání stroje;
 • řídit se pokyny instruktora nebo jiných pověřených osob pořadatele;
 • vyvarovat se jakýchkoliv činností, které jsou nad jeho síly/zkušenosti;
 • vždy přizpůsobit rychlost, akceleraci, brždění a obezřetnost přilnavosti, typu podkladu a povětrnostním podmínkám;
 • nejezdit do míst které si předem důkladně mimo vozidlo neprohlédl;
 • vždy být během jízdy připoután, mít na sobě ochrannou přilbu pokud je k tomu vyzván;
 • nevystrkovat z vozidla hlavu nebo končetiny, nevystupovat z vozu pokud je v pohybu;
 • nejezdit s vozem do míst, které jsou nad schopnosti vozidla nebo do míst, kam nevidí;
 • předcházet vzniku škod na zdraví, životním prostředí a majetku, které by během zážitku mohly vzniknout;
 • používat veškeré ochranné prostředky, jež pořadatel doporučuje si obstarat nebo účastníkům zapůjčil a to po celou dobu trvání akce (zážitku);
 • zdržet se před zážitkem a během jeho trvání požívání alkoholických nápojů, drog, omamných, psychotropních či jiných látek, které by mohly snížit pozornost, zhoršit ovládací či rozpoznávací schopnost, prodloužit reakční dobu.

 

Každý účastník je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a dodržovat je.
Účastníci se účastní na jejich vlastní riziko a odpovědnost.
I při dodržování bezpečnostních pravidel může dojít ke škodě na zdraví, životním prostředí nebo majetku, toto riziko každý účastník dobrovolně podstupuje.
Osoba, jež svou činností způsobila škodu je povinna škodu poškozené straně v plné výši uhradit.

Pořadatel nenese odpovědnost za škody, které účastník způsobí sobě, životnímu prostředí či třetím osobám v souvislosti s jeho účastí na zážitku, pokud tuto škodu zavinil nebo vznikla v souvislosti s porušením bezpečnostních pravidel či obecně právními předpisy.

 

Zákazník bude bez zbytečného odkladu informovat instruktory/pořadatele o jakýchkoliv na jeho straně známých skutečnostech, které by mohly:

 • být příčinou narušení hladkého průběhu akce
 • negativně ovlivnit zdraví jeho vlastní nebo jiných účastníků a instruktorů
 • ohrozit bezpečnost jiných účastníků a instruktorů
 • být příčinou škody na zdraví, životním prostředí či majetku